Minsdrisch Lied

Lied: In Minsdäř bai Dibbôäřsch

Refrain:

In Minsdäř bai Dibbôäřsch, doo sôjj mäř dêhôôm,
doo kennd mäř di Laid, unn di Laid kennê ôôm.
Dê fiild mäř sisch wohl, unn wôss will mäř dônn mäjj?
Mäř muss doo nidd äjjêndwôu ônnäřscht heegäjj.
Bai uns issês rischdisch gêmiidlisch unn schäjj!

1. Mäř griisd sisch midd „Guuäřê!“ unn „Ai, guuäřê, wii?“.
Dess Guuäřê bassd briimaa schunn môjjênns, gons frii,
aach middôôchs unn oowêns, bamm Kummê, bamm Gäjj,
egaal, wiffêl Uuäř – och, wi braggdisch unn schäjj!

2. Di veelê Vê-ôjnê - doo gäjj mäř gääřn hee,
di Wäřddschaffd, dê Schdômmdisch sôjj glaisch in dê Nee.
Mäř siddsd lông baim Doggdäř, driffd Laid baim Frisseeäř,
sêgôôäř uffêm Käřschôuf, dess iss gôôäř nidd schweeäř.

3. Mäř dräffê aach Laid, wônn mäř innkaafê gäjj,
unn blaiwê zum Schmuusê, wônn’s gäjjd, bissjê schdäjj.
Mäř will doch aach, wôssês sôu Najjês gibd, hääřn,
unn wôss mäř schunn waas, dess vêzäjjld mäř dônn gääřn.

4. Unn muss mäř bain Doggdäř, dônn brauch mäř veel Zaid.
Dôäřdd issês alls voll, unn mäř schwäddsd midd dê Laid:
„Wôss hossdê, wôss fehldäř?“ – „Meeäř dudd allês wäjj!“ -
„Och, dess iss doch gôôäř niggs, isch häbb noch veel mäjj!“

5. Veel Lajjd haaßê Rosskobb unn Heggwolf unn Grimm,
dess hääřd sisch bäjjs ôu, äwwäř iss nidd sôu schlimm,
wail unsäřôôns liiwäř dii Ôuneemê nimmd.
Die brauch mäř, wail's sunnsd zu Vêwäggslungê kimmd!

6. Ôm Ôäřdsrônd dii Gäřschbrenns, dess iss unnsäř Besch,
dôäřd gibbd’s werräř Fisch, unn mäř hääřd aach alls Fresch.
Mäř sischd, wônn mäř Gligg hodd, im Säjjrisch dii Schdäřsch,
unn wônn mäř gnaa heeguggd, im Ôäřd aach ên Bäřsch.

7. Mäř schdajjd uff dê Môisbäřsch, doo gäjjds in di Häjj.
Mäř konn aach ênnaus uff dê Hellêbäřsch gäjj.
Dê Millbäřsch ôm Wôldrônd, dääř seddsd noch ôôns druff:
Die Mill iss sôu hôuch, dô kimmd kôônäř nidd nuff.

8. Bai uns gibbds aach Hunde, gonz drollischê Käřllê:
Sôu lông dii in Minsdäř sôjj, dôu dii nidd bällê.
Dess haasd äwwäř nidd glaisch, dii hôôlê dii Schnaudsê,
dii dôu, schdôdd sê bällê, nôäř allsêmool gaudsê.

9. Mäř buddsê ofd sunndôôchs ês Ôäřd schäjj êraus
unn schdellê all unsäř bloo Tonnê ênaus.
Ônn Käřbb wääřn sêgôôäř gäälê Segg nausgêschdelld.
Sôôd blôuß nidd, dass aisch sôu ên Schmugg nidd gêfelld!

10. Di Minsdäräř Käřbb, ai, di fajjäřn mäř gääřn
unn sôjj gons gêschbônnd druff, dê Käřbbschbruch sê hääřn.
Dô grischd mäř, wôss allês bassiiäřd iss, schäjj midd.
Nôäř sällwäř êninnkummê will kôônäř nidd.

11. Mäř fajjäřn dii Fassnôôchd gêheerisch unn gääřn
unn lossê dii gonnz Wälld dê Zoddêlmařsch hääřn.
Mäř drôô unsäř Fassnôôchd sêgôôäř iwwäř'n Rôjj,
In Meenz greeschd mäř doodêfeeäř Wegg, Wôäřschd unn Wôjj.

11. Jeddsd wääřn aach dii Schdroosßê im Ôäřdd uffgêrobbd
unn midd demm Gêhollwäř dii Raasäř gêschdobbd.
Mäř missd sisch fôäřs Ôäřdd sôu ên Äss-Juh-Vii kaafê.
Wônn dääř ôôm sô dajjäř iss, konn mäř aach laafê.

12. Mäř häwwê schunn immäř, sôu lông meeäřs gêdeng-gd,
des "Dibbôäřsch" als hinnäř des "Minsdäř" gêheng-gd.
Dess lessd mäř jedsd wägg, dess gêfelld ôôm nidd sôu.
Fôäř wôôs hämmäř Hessê - dess heng-gê mäř drou!

Neuer Refrain:

Jedsd sôi mäř in Minsdäř in Hessê dêhôôm,
doo kennd mäř veel Laid, unn di Laid kennê ôôm.
Dê fiild mäř sisch wohl, unn wôss will mäř dônn mäjj?
Mäř brauch gôôäř nidd äjjêndwôu ônnäřscht hee sê gäjj.
Bai uns issês rischdisch gêmiidlisch unn schäjj!